Anthony Braxton – Creative Orchestra (Koln) 1978

Recorded on Bob Ostertag’s first European tour. 1978.